Bên cạnh đó chúng tôi cũng sản xuất vải dệt,vải địa kỹ thuật, bạt tarpaulin…. phục vụ những công trình được xây dựng trên nền đất yếu, nhiều kênh rạch, sông ngòi,.. và phục vụ ngành trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.

 

Bên cạnh đó chúng tôi cũng sản xuất vải dệt,vải địa kỹ thuật, bạt tarpaulin…. phục vụ những công trình được xây dựng trên nền đất yếu, nhiều kênh rạch, sông ngòi,.. và phục vụ ngành trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.

CHỨNG NHẬN

Nhà máy chúng tôi